Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De websites zijn www.b-logic.be en www.b-logic.biz 

Rechten en plichten van de initiatiefnemer

B-logic bvba heeft het recht om freelancers en opdrachtgevers zonder geldig ondernemingsnummer te weigeren.

B-logic bvba heeft het recht om opdrachten te weigeren indien zij vindt dat deze niet passen binnen het concept van deze website of in strijd zijn met de openbare orde.

B-logic bvba heeft het recht om voor het opheffen van een storing of het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de website de website tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens de gebruikers ervan.

B-logic bvba heeft de plicht om meldingen van misbruik of wangedrag te behandelen en desgevallend door te geven aan de bevoegde autoriteiten.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers kunnen gratis gebruik maken van de website. Ze kunnen opdrachten plaatsen. Een opdrachtgever dient zich aan een aantal voorwaarden te houden:

  • een opdrachtgever dient zich te registreren met een geldig btw-nummer.
  • een opdrachtgever mag geen oproepen of vacatures plaatsen voor een vast dienstverband.
  • een opdrachtgever mag niet meerdere keren dezelfde opdracht plaatsen.
  • een opdrachtgever mag maximaal 10 opdrachten per maand plaatsen.
  • een opdrachtgever mag geen directe contactgegevens vermelden in de opdrachtomschrijving.
  • een opdrachtgever mag geen reclame maken.
  • een opdrachtgever moet feedback geven aan de verantwoordelijke bij b-logic ivm de opdracht.

Elke opdracht wordt eerst gekeurd door een medewerker van B-logic voordat deze geplaatst wordt. B-logic heeft het recht om opdrachten te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen of die niet binnen het concept passen.

Freelancers

Freelancers kunnen gratis alle opdrachten raadplegen. Om op opdrachten te kunnen reageren dienen freelancers zich te registreren via de website www.b-logic.be. Een freelancer die geregistreerd is wordt ook opgenomen in de database van freelancers. Om lid te kunnen te kunnen worden dient een freelancer over een geldig btw-nummer te beschikken.

Facturatie

Facturen voor de prestaties ivm projecten/opdrachten/diensten worden door B-logic bvba per email aan de opdrachtgever verstuurd. De freelancer stuurt de laatste werkdag van die maand een ingevulde timesheet per opdracht/project/opdrachtgever aan b-logic door. De freelancer maakt zijn factuur op met de laatste kalenderdag van die maand op en stuurt deze ten laatste de 2de werkdag van de volgende maand aan b-logic door per email. Deze factuur wordt ongeveer op de 14de van de volgende maand betaald.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan B-logic bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

B-logic bvba biedt een platform aan waarop de gebruikers ervan (freelancers en opdrachtgevers) met elkaar in contact kunnen treden via b-logic bvba. B-logic bvba is betrokken bij het onderlinge contact tussen beide partijen. B-logic bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal B-logic bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. B-logic bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. B-logic bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. B-logic bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid zie ook onze aparte pagina ivm GDPR

B-logic bvba hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten/diensten. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan B-logic bvba, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. B-logic bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de www.b-logic.be/.biz-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de websites permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site evenals op de overeenkomsten die het gebruik van de site mogelijk maken. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.